ПОРТФОЛИО

 

(избор од преку 60 изработени веб сајтови)

Клиент: Правен факултет Јустинијан Прво

Наслов на вебот: Iustinianus Primus Law Review

Јазик: англиски

Техники: asp

Датум на објавување: мај 2010

URL: http://www.law-review.mk/

1998

© Блесок, 1998-2012. Сите права се задржани.